خريد پروفيل ،ميلگرد و آهن خريد پروفيل ،ميلگرد و آهن .

خريد پروفيل ،ميلگرد و آهن

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي  و برشي تير هاي عميق

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي:

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي پيچشي به كمتر از ۴۰۰ مگا پاسكال باعث كنترل و محدوديت عرض ترك هاي قطري مي گردد .

خاموت هاي بسته و دورپيچ هاي پيچشي بايد تا فاصله d از دور ترين تار فشاري در مقطع ادامه يافته و آرماتور هاي پيچشي مهار گردند .

مهار شدن مناسب خاموت هاي بسته بايد از طريق قلاب هاي انتهايي قابل قبول تامين گردد .

بايد تمام ميلگرد هاي پيچشي ( فولاد هاي طولي به علاوه خاموت هاي بسته و يا دورپيچ ها ) حداقل در طولي برابر با بزرگترين بعد عضو از نقطه اي كه ديگر نياز به مقاومت پيشچي نيست ادامه يافته و مهار آن ها مطابق ضوابط فصل هجدهم صورت گيرد .

در صورتي كه پيشچ حداكثر در انتهاي يك عضو اتفاق بيفتد ، ضروري است آرماتور هاي طولي داراي مهار انتهايي مناسب پس از انتهاي عضو پيچشي باشند .

بدين منظور مي توان از قلاب هاي انتهايي و يا اضافه كردن ميلگرد هاي u شكل ، كه داراي وصله هاي پوششي با آرماتور هاي طولي پيچشي هستند ، استفاده نمود .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۹:۱۶ توسط:سميرا رجبي موضوع:

آرماتور هاي برشي

آرماتور هاي برشي و انواع آن

آرماتور هاي برشي مي توانند شامل انواع زير باشد :

 • الف ) خاموت هاي عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هايي با زاويه ۴۵ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند . در صورت احتمال تغيير زاويه ترك در اثر تغيير نوع بارگذاري ، استفاده از اين نوع خاموت مجاز نمي باشد .
 • پ) ميلگرد هاي طولي خم شده به قطر حداكثر ۳۶ ميلي متر ، تحت زاويه ۳۰ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند .
 • ت ) تركيبي از خاموت ها و ميلگرد هاي طولي خم شده با شرايط مذكور در بند هاي الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور هاي طولي توزيع شده در ارتفاع تير هاي عميق
 • ج) دورپيچ ها

حداكثر فواصل خاموت برشي

فاصله بين خاموت هاي برشي عمود بر محور عضو نبايد ار d/2 بيشتر باشد  .

به دليل آنكه سفره هاي آرماتور برشي عمود بر محور عضو حتما تمامي ترك هاي مورب برشي را در طول موثر خود قطع نمايند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود مي گردد .

فاصله بين خاموت هاي مايل و يا ميلگرد هاي طولي خم شده بايد چنان باشد كه هر خط  ۴۵ درجه اي كه به طرف عكس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا ميلگرد هاي كششي طولي رسم شود ، حداقل به وسيله يك رديف از آرماتور هاي برشي قطع گردد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۱:۰۳ توسط:سميرا رجبي موضوع:

حداقل آرماتور

حداقل آرماتور برشي

حداقل آرماتور : در تمامي اعضاي خمشي بتن آرمه اي ، به غير از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، كه در ان ها مقدار Vu  تجاوز كند ، بايد آرماتور برشي به كاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشي باعث جلوگيري از زياد شدن ترك هاي مورب ، و موجب اضافه شدن شكل پذيري و داشتن اخطار قبلي براي گسيختگي هاي احتمالي مي گردد .

در جان يك تير كه با آرماتور ها برشي مسلح نشده است ، تشكيل ناگهاني ترك هاي مورب مي تواند مستقيما به گسيختگي بدون اخطار قبلي بيانجامد .

وجود ميلگرد هاي برشي ، بخصوص در مقاطعي كه در آن ها نيروي كششي عمل مي نمايد و يا احتمال افزوده شدن بار هاي وارده وجود دارد ، بسيار مفيد است .

در موارد زير ضوابط مربوط به بخش هاي مربوطه ملاك عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پي ها
 • ب) سقف هاي ساخته شده با سيستم تيرچه هاي بتني
 • پ) تيرهايي كه به صورت يكپارچه با دال ريخته شده و ارتفاع كل ان ها كمتر از دو و نيم برابر ضخامت دال ، نصف پهناي جان و ۶۰۰ ميليمتر باشد.

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۳:۰۵ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور هاي برشي

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور :

ميلگرد هاي انتظار خم شده

شيب قسمت مايل ميلگرد هاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از ۱ به ۶ تجاوز كند .

قسمت فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد با محور ستون باشند .

ميلگرد هاي انتظار بايد در محل خم با خاموت ها ، دورپيچ ها و يا قسمت هايي از سيستم سازه اي كف مهار شوند .

مهار مذكور بايد براي تحمل نيرويي معادل ۱٫۵ برابر مولفه نيروي محاسباتي قسمت مايل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها يا دورپيچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ ميلي متر بيشتر باشد .

خم كردن ميلگرد هاي انتظار بايد قبل از جاگذاري ميلگرد ها انجام پذيرد .

در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از ۷۵ ميلي متر عقب نشستگي يا پيش آمدگي داشته باشد ميلگرد هاي طولي ممتد نبايد به صورت خم شده به كار برده شوند ، و در محل عقب نشستگي بايد ميلگرد هاي انتظار مجزا براي اتصال به ميلگرد هاي وجوه عقب نشسته پيش بيني شوند .

در هر حالت بايد ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغيير ومقطع رعايت شوند .

محدوديت هاي آرماتور هاي برشي

رده ميلگرد هاي مصرفي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي برشي به ۴۰۰ مگا پاسكال به منظور محدود كردن عرض ترك هاي قطري مي باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۰:۰۶ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور هاي برشي

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور :

ميلگرد هاي انتظار خم شده

شيب قسمت مايل ميلگرد هاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از ۱ به ۶ تجاوز كند .

قسمت فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد با محور ستون باشند .

ميلگرد هاي انتظار بايد در محل خم با خاموت ها ، دورپيچ ها و يا قسمت هايي از سيستم سازه اي كف مهار شوند .

مهار مذكور بايد براي تحمل نيرويي معادل ۱٫۵ برابر مولفه نيروي محاسباتي قسمت مايل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها يا دورپيچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ ميلي متر بيشتر باشد .

خم كردن ميلگرد هاي انتظار بايد قبل از جاگذاري ميلگرد ها انجام پذيرد .

در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از ۷۵ ميلي متر عقب نشستگي يا پيش آمدگي داشته باشد ميلگرد هاي طولي ممتد نبايد به صورت خم شده به كار برده شوند ، و در محل عقب نشستگي بايد ميلگرد هاي انتظار مجزا براي اتصال به ميلگرد هاي وجوه عقب نشسته پيش بيني شوند .

در هر حالت بايد ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغيير ومقطع رعايت شوند .

محدوديت هاي آرماتور هاي برشي

رده ميلگرد هاي مصرفي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي برشي به ۴۰۰ مگا پاسكال به منظور محدود كردن عرض ترك هاي قطري مي باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۰:۴۲ توسط:سميرا رجبي موضوع:

ميلگرد دورپيچ

ميلگرد دورپيچ ها

ميلگرد دورپيچ : تاثير كاربرد مارپيچ ها در ستون ها در افزايش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانيكه پوسته بتني خارج از هسته در اثر تغيير شكل و يا بار زياد خرد شده و جدا شود ، بخوبي مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپيچ ارائه شده در اين بند از آيين نامه به اين منظور است كه مقاومت باربري اضافي براي ستون هاي بارگذاري شده بدون خروج از محور ، چنان تامين شود كه در صورت خرد شدن پوسته بتني مشكلي براي ان ها ايجاد نشود .

آزمايش ها نشان داده اند كه ستون هايي با مقدار آرماتور پيچ ارائه شده در آيين نامه ، مقاومت و شكل پذيري قابل توجهي دارند .

ميلگرد دورپيچ  : در طراحي دورپيچ هاي اعضاي فشاري علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته بايد ضوابط زير را هم در نظر گرفت :

 • دورپيچ ها بايد از ميلگرد پيوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوري باشد كه جا به جايي و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغيير ابعاد ميسر باشد .
 • قطر ميلگرد هاي مصرفي در دورپيچ نبايد از ۶ ميلي متر كمتر باشد .
 • در هر گام دورپيچ فاصله ازاد بين ميلگرد ها نبايد از ۷۵ ميلي متر بيشتر و از ۲۵ ميلي متر كمتر باشد .
 • گام دورپيچ نبايد از يك ششم قطر هسته بتني داخل دورپيچ تجاوز كند .
 • در هر طبقه ، دورپيچ بايد از روي پي يا دال تا تراز پايين ترين ميلگرد هاي طبقه فوقاني ادامه يابد.
 •  در صورتي كه تير ها يا دستك هايي از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، بايد از محل توقف دورپيچ تا كف دال يا كتيبه سر ستون تعدادي خاموت قرار داد .
 • در ستون هاي قارچي با سر ستون ، دورپيچ بايد تا ارتفاعي ادامه يابد كه در ان قطر يا پهناي سرستون دو برابر قطر يا پهناي ستون باشد .
 • دورپيچ بايد با فاصله نگهدار هاي مناسب در جاي خود تنظيم و تثبيت شود .
 • در صورتي كه قطر ميلگرد دورپيچ كمتر از ۱۶ ميلي متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نبايد كمتر از از مقادير الف تا پ اين بند ، اختيار شود :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۳:۳۶ توسط:سميرا رجبي موضوع:

ميلگرد دورپيچ

ميلگرد دورپيچ ها

ميلگرد دورپيچ : تاثير كاربرد مارپيچ ها در ستون ها در افزايش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانيكه پوسته بتني خارج از هسته در اثر تغيير شكل و يا بار زياد خرد شده و جدا شود ، بخوبي مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپيچ ارائه شده در اين بند از آيين نامه به اين منظور است كه مقاومت باربري اضافي براي ستون هاي بارگذاري شده بدون خروج از محور ، چنان تامين شود كه در صورت خرد شدن پوسته بتني مشكلي براي ان ها ايجاد نشود .

آزمايش ها نشان داده اند كه ستون هايي با مقدار آرماتور پيچ ارائه شده در آيين نامه ، مقاومت و شكل پذيري قابل توجهي دارند .

ميلگرد دورپيچ  : در طراحي دورپيچ هاي اعضاي فشاري علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته بايد ضوابط زير را هم در نظر گرفت :

 • دورپيچ ها بايد از ميلگرد پيوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوري باشد كه جا به جايي و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغيير ابعاد ميسر باشد .
 • قطر ميلگرد هاي مصرفي در دورپيچ نبايد از ۶ ميلي متر كمتر باشد .
 • در هر گام دورپيچ فاصله ازاد بين ميلگرد ها نبايد از ۷۵ ميلي متر بيشتر و از ۲۵ ميلي متر كمتر باشد .
 • گام دورپيچ نبايد از يك ششم قطر هسته بتني داخل دورپيچ تجاوز كند .
 • در هر طبقه ، دورپيچ بايد از روي پي يا دال تا تراز پايين ترين ميلگرد هاي طبقه فوقاني ادامه يابد.
 •  در صورتي كه تير ها يا دستك هايي از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، بايد از محل توقف دورپيچ تا كف دال يا كتيبه سر ستون تعدادي خاموت قرار داد .
 • در ستون هاي قارچي با سر ستون ، دورپيچ بايد تا ارتفاعي ادامه يابد كه در ان قطر يا پهناي سرستون دو برابر قطر يا پهناي ستون باشد .
 • دورپيچ بايد با فاصله نگهدار هاي مناسب در جاي خود تنظيم و تثبيت شود .
 • در صورتي كه قطر ميلگرد دورپيچ كمتر از ۱۶ ميلي متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نبايد كمتر از از مقادير الف تا پ اين بند ، اختيار شود :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۳:۰۹ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت هاي آرماتور

محدوديت هاي آرماتور ها در قطعات فشاري ( ستون ها )

محدوديت هاي آرماتور : در قطعات فشاري سطح مقطع آرماتور طولي نبايد كمتر از ۰٫۰۱ و بيشتر از ۰٫۰۶ سطح مقطع كل باشد .

محدوديت مقدار حداكثر بايد در محل وصله هاي پوششي ميلگرد ها نيز رعايت شود .

در صورت استفاده از فولاد S400  در آرماتور هاي طولي مقدار حداكثر در خارج از محل وصله ها به ۰٫۰۴۵ سطح مقطع كل محدوده  مي گردد .حداقل آرماتور طولي در ستون ها براي تحمل خمش ، صرف نظر از انكه وجود داشته باشد يا نباشد ، و همچنين براي كاهش آثار جمع شدگي و خزش تحت اثر تنش هاي فشاري دائمي به كار مي رود .

آزمايش ها نشان مي دهند كه پديده هاي جمع شدگي و خزش تمايل دارند تنش هاي وارده ناشي از بار را از بتن به فولاد انتقال دهند .

اين امر تحت اثر بارهاي بهره برداري دائمي مي تواند باعث افزايش تنش در آرماتور ها تا حد تسليم فولاد شود .

به اين علت آيين نامه حداقل آرماتور مقطع ستون ها را ۰٫۰۱ در صد سطح مقطع كل ستون محدود مي كند .

آرماتور هاي زياد در مقطع ستون باعث مشكلات اجرايي در بتن ريزي نيز مي شود .

در چنين حالتي بهتر است ابعاد ستون را افزايش داد و يا از بتن يا آرماتور مقاومتر استفاده كرد .

حداكثر مقدار آرماتور در ستون ها به ۰٫۰۶ درصد سطح مقطع كل ستون محدود مي شود كه در صورت وجود وصله هاي پوششي در يك مقطع اين مقدار به ۰٫۰۴ درصد سطح مقطع كل ستون تقليل مي يابد .

حداقل تعداد ميلگرد هاي طولي در قطعات فشاري به شرح زير است :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۱:۲۰ توسط:سميرا رجبي موضوع: